Voorstelling

De term ‘interferentie’ verwijst naar de gelijktijdige werking van bewegingen die elkaar wijzigen, tegenwerken of versterken. ‘Cultuur’ ontstaat uit voortdurende interferenties van discoursen, instituties en praktijken: culturele verschijnselen definiëren zichzelf en bepalen hun eigen wetten, maar zijn tegelijkertijd onderworpen aan representaties en praktijken uit andere maatschappelijke domeinen. Dit geldt ook voor de literatuur: indien de literatuur als institutie in steeds grotere mate autonoom is geworden en de specificiteit van haar objecten wordt erkend, blijkt deze autonomie ook erg relatief.

Interférences littéraires - Literaire interferenties onderzoekt de interferenties van de literatuur met andere discoursen, culturele vormen en maatschappelijke praktijken, die doorheen de geschiedenis haar veranderlijke eigenheid bepaald hebben. Hierbij gaat zowel aandacht uit naar de modellen die de literatuur ontleent aan andere discoursen, praktijken en verbeeldingsdomeinen, als de manieren waarop deze op hun beurt de literatuur voorstellen en herdefiniëren.

Interférences littéraires - Literaire Interferenties publiceert met een halfjaarlijkse periodiciteit en in zes talen (Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans en Nederlands) themanummers rond specifieke interferenties die bepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van het literaire discours. Stoelend op een breed moderniteitsbegrip, waarbij ook aandacht uitgaat naar de periode die voorafgaat aan de eigenlijke ‘moderne’, 18de-eeuwse bepaling van de literatuur, wordt hierbij een breed diachroon perspectief gehanteerd, van de 16de eeuw tot op vandaag.

Een dergelijk perspectief vraagt om ‘gedecentraliseerde’ benaderingen die recht doen aan de complexe modus vivendi van de literatuur. Met een uitgesproken voorkeur voor een transdisciplinaire aanpak probeert het tijdschrift recht te doen aan de wijze waarop de literatuur vorm krijgt en aan verandering onderhevig is. Een dergelijke aanpak veronderstelt dat a priori geen voorrang wordt gegeven aan welbepaalde methodes. De aangesneden onderwerpen zijn doorslaggevend in de keuze van het instrumentarium.

Sinds het vijfde nummer (november 2010), publiceert het tijdschrift een variarubriek, waarin bijdragen worden opgenomen die dieper ingaan op aspecten uit voorafgaande themanummers of waarin de grondslagen voor toekomstige dossiers worden gelegd. Sinds het zesde nummer (mei 2011) verschijnt elke aflevering van het tijdschrift met een onuitgegeven interview met een of meerdere onderzoekers rond een concept of problematiek die centraal staat in het hedendaagse literatuuronderzoek.